Waarom een platform?

Bij veel grachten en rivieren in Nederlandse gemeenten zijn kademuren te vinden. Vaak gaat het om eeuwenoude constructies, om cultureel erfgoed. Veel van deze kademuren functioneren prima, hoewel ze destijds zijn ontworpen voor een heel ander gebruik dan vandaag-de-dag. Bovendien is de kennis en ervaring over ontwerp, realisatie en – vooral!- beheer en onderhoud erg versnipperd. En bij beheer en onderhoud lijkt het erop dat bijna elke gemeente haar eigen beleid bepaalt.

Door regelmatig samen te komen:

 • Leren we van opgedane ervaringen: we voorkomen dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden.
 • Ontstaat een hecht netwerk van betrokken deskundigen op het terrein van binnenstedelijke kademuren.
 • Kunnen we witte vlekken in de huidige kennis inventariseren, en met slagvaardige groepen aan de gang gaan om oplossingen te ontwikkelen.

Voor wie is het?

Primair is dit platform bedoeld voor beheerders van gemeentelijke binnenstedelijke kademuren. Maar ook ingenieursbureaus die advies uitbrengen en het ontwerp voor nieuwbouw of renovatie leveren en aannemers die het werk uitvoeren en innovatieve oplossingen en uitvoeringsmethodieken aandragen zijn van harte welkom. We hopen op inbreng van alle betrokkenen bij binnenstedelijke kademuren, omdat we elkaar nodig hebben!

Platform BiKa is dus een prachtig middel om elkaar te ontmoeten, om een netwerk te vormen, om kennis op te doen.

Wat biedt het?

  • Twee keer per jaar organiseert Platform BiKa een platformbijeenkomst waar we over projecten vertellen en ervaringen delen; ook ervaringen in het gebruik van het handboek.
  • Het platform haalt kennisvragen op die in de sector leven (Welke concrete problemen heeft u als beheerder of ontwerper? En hoe kunnen we gezamenlijk oplossingen ontwikkelen?).
  • De website biedt een open en een besloten deel (nog in ontwikkeling). Op het besloten deel vindt u kennisdocumenten voor en door de leden; dit is dan ook alleen toegankelijk voor leden.
  • Korting op de PAO cursus ‘Binnenstedelijke kademuren, vernieuwing en nieuwbouw’.
  • Een kernteam ondersteunt het platform. Dit bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, adviesbureaus en aannemers.
  • Het Platform faciliteert werkgroepen voor de uitwerking van kennisvragen.

Handboek Binnenstedelijke kademuren

Kademuren zijn niet alleen te vinden in de grote zeehavens, maar ook in tal van binnensteden. Vaak zijn het eeuwenoude constructies in metselwerk, gefundeerd op houten palen. De constructies functioneren vaak nog zonder problemen, maar er worden ook gebreken geconstateerd en recent was zelfs sprake van een instorting. Dit onderstreept de noodzaak van een eenduidige veiligheidsfilosofie voor ontwerpers. Het handboek ‘Binnenstedelijke kademuren’ voorziet daarin, en biedt ook een duidelijk handvat voor inspectie, beheer en onderhoud.

Kernteam

Om het Platform aan te jagen is een kernteam opgericht. Dit bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, adviesbureaus en aannemers. Het kernteam heeft als doel om het Platform verder te ontwikkelen als het nationale platform voor kennis en kennissen rondom binnenstedelijke kademuren. Daarbij komen vragen aan de orde zoals:

  • Hoe gaan we de werkzaamheden van het platform precies invullen? Wie is waarvoor verantwoordelijk?
  • Welke onderwerpen gaan we de komende jaren behandelen met het oog op binnenstedelijke kademuren? En welke werkgroepen gaan we dus faciliteren?
  • Heeft de markt behoefte aan bepaalde producten of diensten met het oog op kademuren?
  • Hoe gaan we de achterban informeren en inspireren?

Meer informatie.

Rol SBRCURnet

SBRCURnet biedt het kernteam en het platform facilitaire ondersteuning. Als kennispartner begeleidt SBRCURnet het ontwikkelen, vastleggen en verspreiden van nieuwe kennis, en regelt zij de on- en offline publiciteit en de organisatie van de diverse bijeenkomsten.